Anmäla om föräldraledighet eller längre frånvaro från förskoleverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barnomsorg vid föräldraledighet och arbetslöshet

Barnomsorg erbjuds barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är föräldraledig med yngre syskon, och som redan har en barnomsorgsplats för sitt äldre barn. Vid föräldraledighet behålls barnets ordinarie schema två veckor efter nedkomst. Barnomsorg erbjuds därefter i form av förskoleverksamhet 15 timmar per vecka.

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela barnomsorgsplacerare i god tid eller minst en månad före beräknad födelse/föräldraledighet. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar förskolechef om förläggning av tiden.

Vid arbetslöshet erbjuds barnomsorg 15 timmar per vecka. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela barnomsorgsplacerare. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar förskolechef om förläggning av tiden.
 
Debitering sker enligt maxtaxa.
 

Fritidshem vid föräldraledighet och arbetslöshet

Vid föräldraledighet och arbetslöshet erbjuds inte fritidshem för barn 6-13 år om inte särskilda skäl utifrån styrdokumenten finns. Om du som vårdnadshavare anser att så föreligger, ta kontakt med berörd rektor. Vårdnadshavare ansvarar för att skriftligen säga upp platsen.
 

Barn i behov av särskilt stöd

Efter särskild prövning (Skollagen 2 a kap. 9 § 10 §) kan barn i behov av särskilt stöd beredas barnomsorg/fritidshemsplats även om det inte finns något omsorgsbehov.
 

Längre frånvaro

Längre frånvaro från förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem kan innebära uppsägning av barnomsorgsplats. Under perioden juni-augusti accepteras vanligtvis en frånvaro på upp till tre månader utan att placeringen upphör. Övrig tid på året är utgångspunkten högst en månad. Fakturering av barnomsorgsavgift sker under frånvaron och så länge placering kvarstår.

När en förälder är ledig från sitt arbete eller studier har barnen i normalfallet ingen rätt att vara på förskolan under tiden, undantaget allmän förskolebarn (från och med hösten barnet fyller tre år) som har 15 timmar per vecka.

Förutsättningen för att ansökan ska beviljas är att verksamheten har möjlighet att ta emot barnet  de aktuella dagarna, och att det finns godtagbara skäl till att barnet bedöms ha behov att vara på förskolan. Det är förskolechefen på förskolan som beslutar om ansökan.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

 

Webadress till tjänsten: https://sjalvservice.vannas.se/forskolaledighet

Frågor om e-tjänsten

Kim Holmberg
kim.holmberg@vannas.se
0935-14404

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden Vännäs kommun
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa