Anmälan om föräldraledighet eller arbetslöshet

LÄS MER

Barnomsorg vid föräldraledighet och arbetslöshet

Barnomsorg erbjuds barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är föräldraledig med yngre syskon, och som redan har en barnomsorgsplats för sitt äldre barn. Vid föräldraledighet behålls barnets ordinarie schema två veckor efter nedkomst. Barnomsorg erbjuds därefter i form av förskoleverksamhet 15 timmar per vecka.

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela barnomsorgsplacerare i god tid eller minst en månad före beräknad födelse/föräldraledighet. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar förskolechef om förläggning av tiden.

Vid arbetslöshet erbjuds barnomsorg 15 timmar per vecka. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela barnomsorgsplacerare. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar förskolechef om förläggning av tiden.

Debitering sker enligt maxtaxa.

Fritidshem vid föräldraledighet och arbetslöshet

Vid föräldraledighet och arbetslöshet erbjuds inte fritidshem för barn 6-13 år om inte särskilda skäl utifrån styrdokumenten finns. Om du som vårdnadshavare anser att så föreligger, ta kontakt med berörd rektor. Vårdnadshavare ansvarar för att skriftligen säga upp platsen.

Barn i behov av särskilt stöd

Efter särskild prövning (Skollagen 2 a kap. 9 § 10 §) kan barn i behov av särskilt stöd beredas barnomsorg/fritidshemsplats även om det inte finns något omsorgsbehov.

Längre frånvaro

Längre frånvaro från förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem kan innebära uppsägning av barnomsorgsplats. Under perioden juni-augusti accepteras vanligtvis en frånvaro på upp till tre månader utan att placeringen upphör. Övrig tid på året är utgångspunkten högst en månad. Fakturering av barnomsorgsavgift sker under frånvaron och så länge placering kvarstår.

När en förälder är ledig från sitt arbete eller studier har barnen i normalfallet ingen rätt att vara på förskolan under tiden, undantaget allmän förskolebarn (från och med hösten barnet fyller tre år) som har 15 timmar per vecka.

Det är förskolechefen på förskolan som beslutar om ansökan.

Detta är en genväg till vår barnomsorgsportal, en webbsida utanför e-tjänsteportalen.

I e-tjänsten kan du ansöka om och säga upp plats, ändra grund för placering, anmäla ändrad inkomst eller önskan om byte av plats i:

  • Förskola
  • Fritidshem (även lovfritids)
  • Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Du som har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer hämta blanketter i pdf-format genom att klicka på knappen "Hämta blankett" till höger. 

Information om förskola och barnomsorg hittar ni på vår hemsida ( Förskola och barnomsorg | Vännäs kommun (vannas.se) ).

Web-adress till tjänsten: https://sjalvservice.vannas.se/barnomsorgsportal

Frågor om e-tjänsten

Kim Holmberg
kim.holmberg@vannas.se
0935-14404

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden Vännäs kommun
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation