Ansökan för kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler

LÄS MER

Ideella föreningar, samt stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, kan hos Boverket söka investeringsbidrag till upprustning av allmänna samlingslokaler. Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer, alternativt stiftelser eller aktiebolag utan vinstsyfte som äger sin lokal eller har ett långsiktigt nyttjanderättsavtal på lokalen. Lokalerna ska vara tillgängliga för föreningslivet och andra verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar och andra föreningsdrivna lokaler.  
 

Investeringsbidrag kan sökas hos Boverket för att höja lokalens standard eller för att förbättra tillgängligheten till den. Bidrag beviljas inte för sådan upprustning och reparation som bedöms tillhöra det löpande underhållet av lokalen. Investeringsbidrag från Boverket kan lämnas på upp till 50 procent av den godkända kostnaden för ett projekt. För att få bidrag krävs också att kommunen medverkar i finansieringen av projektet med minst 30 procent av kostnaden. Kommunens beslut om medfinansiering utgör sedan en bilaga i organisationens ansökan till Boverket.  
 

Här kan du söka om den kommunala medfinansieringen av projektet. 

Frågor om e-tjänsten

Peter Lundström
peter.lundstrom@vannas.se
0935-14234

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa