Visselblåsning - anmälan om korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden

LÄS MER

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker oegentligheter, korruption och/eller allvarliga missförhållanden inom Vännäs kommun och upplever att det inte är möjligt att hantera frågan inom den egna verksamheten. Det kan exempelvis gälla muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon i ledande ställning får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten kan också anmälas.

Vem kan anmälas via visselblåsarfunktionen?

Personen som anmäls ska ha en ledande ställning eller nyckelposition inom Vännäs kommun. Det kan t.ex. vara en förtroendevald, en högre chef, en VD, en person som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända dig till personalavdelningen eller någon facklig företrädare.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till ledningskansliet som gör en första bedömning av ärendet. Kommunchef har det yttersta ansvaret för hur ärendet ska hanteras. Rör anmälan kommunchef tar personalavdelningen över utredningen.

En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas, dock inte som ett visselblåsarärende. Det kan till exempel handla om en chef längre ned i organisationen eller om mindre allvarliga misstankar. Tipset skickas då vidare i organisationen för utredning inom aktuell nämnd eller förvaltning. 

Tips som inte ligger inom funktionens uppdrag, det vill säga inte handlar om oegentligheter, utan mer är av karaktären synpunkter skickas direkt till berörd nämnd eller förvaltning för kännedom.

Om bedömningen görs att det finns misstanke om brott som inte kan utredas inom visselblåsarfunktionen görs en polisanmälan. I dessa fall sker fortsatt utredning inom ramen för polis/åklagares arbete och inte inom visselblåsarfunktionen.

För anmälningar som bedöms falla inom funktionens definition, och avser misstanke om korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden som rör personer i ledande ställning inom kommunen, påbörjas utredning. Vid behov kan extern utredare anlitas.

Anmälan är allmän handling

Anmälan lämnas via kommunens e-tjänsteplattform och kan antingen lämnas anonymt eller med namn. Fördelen med att uppge sitt namn är att de som utreder anmälan vid behov ges möjlighet att ställa kompletterande frågor som kan underlätta utredningen. Enligt lag ska visselblåsare som slår larm om allvarliga missförhållanden ges skydd mot repressalier.

Det är dock viktigt att notera att alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på den som anmält, namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Det innebär att du inte kan kräva anonymitet om du lämnat ditt namn vid anmälan. Tänk därför också på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Frågor om e-tjänsten

Anneli Eriksson
anneli.eriksson@vannas.se
0935-143 21

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vannas.kommun@vannas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa