Anmälningspliktiga åtgärder/bygganmälan (blankett)

LÄS MER

Vissa byggåtgärder kräver inte bygglov men är anmälningspliktiga. Det gäller till exempel när du ska:

  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation
  • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
  • göra vissa rivningsåtgärder
  • underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • vid vissa attefallsåtgärder 

Frågor om e-tjänsten

Bygglovshandläggare
plan.miljonamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se