Ansökan om enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få installera en enskild avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas måste du först ha ett tillstånd enligt miljöbalken.

Innan anläggandet av en enskild avloppsanläggning ska miljö- och byggavdelningen i god tid kontaktas. Handläggningen av ditt ärende underlättas om det finns en kontinuerlig dialog mellan dig och handläggaren.

Det här behövs då du söker tillstånd till avloppsanläggning:

  • Inlämnad ansökan
  • Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras
  • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan)
  • Djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras)
  • Vid infiltration bifoga protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys)
  • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett! Ansökan/anmälan ska skickas till plan- och miljönämnden i god tid innan arbetet påbörjas. Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd enligt miljöbalkstaxan, bilaga 1.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggavdelningen
plan.miljonamnden@vannas.se
vxl 0935-140 00

Personuppgiftsansvarig

Plan- och miljönämnden
plan.miljonamnden@vannas.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa